1. Szállóvendéget a vendég érkezése előtt min. 12 órával a gondnoknak/tanulmányi titkárnak kell jelenteni. Látogatót, a szobákban, csak a szobatársak beleegyezésével lehet fogadni napközben 10-21 óra között. A közös térben naponta 07,00-23,00 között lehet vendég­e­ket fogadni. A kollégium előadótermei külső tevékenységekre is igénybe vehetők teremdíj ellenében. A terem­hasz­ná­la­ti igényt előzetesen a gondnoknál be kell jelenteni.
2. A kollégium épülete este 23 óra és reggel 7 óra között zárva van, ebben az időszakban a csend megtartása kötelező. Aki később, illetve korábban érkezik, köteles a bejáratot maga után zárni.
3. A szobaközösség/diák leltár alapján veszi át a berendezést, amelynek minden tárgya a leltár szerint átadástól átvételig a szobában marad. Bútort a szobából kivinni szigorúan tilos. Bármilyen más bútordarab behozatala a gondnok jóváhagyásával történik. Bútorokat kivinni az épületből csak különleges alkalmakkor lehet, a gondnok jóváhagyásával.
4. Mindenki köteles ágyát, szobáját és a szobákhoz tartozó előteret, fürdőszobát és WC-t rendben és tisztán tartani, rendszeresen szellőztetni és takarítani. A kollégium minden lakója köteles a gondnok által hetente előírt nagytakarításban részt venni. A heti nagytakarítás alkalmával minden szobaközösségből egy személy köteles a gondnokkal közösen a konyhában levő hűtőszekrényekben az élelmiszereket leellenőrizni. Ez alkalommal, a lejárt szavatosságú vagy szemmel láthatóan romlott élelmiszert, az ellenőrző diák köteles, megfelelő módon becsomagolva, a kollégium udvarán található szeméttárolóba kidobni. Szennyesét mindenki saját maga tisztítja.
5. A bentlakónak tilos a kapott kulcsról másolatot készíttetni. Ha elveszíti, a gondnokot értesíti erről, valamint a kulcs elveszítésének körülményeiről, aki a maga részéről eldönti: kulcsot másoltat-e, vagy az egész zárat kicserélteti. A kulcsmásolás és az új zár költségeit, a kárt okozó bentlakó fizeti.
6. Minden bentlakó köteles a nyári vakációra távozás előtt, leltár szerint átadni szobáját, a kapott kulcsot/kulcsokat leadni a gondnoknak.
7. A közösségi használatra kijelölt helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. Minden bentlakó köteles ezeknek a helyiségeknek a bútorzatát, berendezését a közösségi javaknak kijáró, megkülönböztetett gonddal használni, tisztán tartani, jó állapotban megőrizni. Élelmiszert csak a hűtőszekrényekben, illetve az étkezőkben erre a célra kialakított szekrényekben lehet tárolni. A szobákban étkezni tilos. A konyhákat, étkezőket, mosókonyhákat tisztán és rendben kell hagyni használat után. Mosógépet, vasalót használat után ki kell kapcsolni és ki kell üríteni. A konyhai felszereléséket rendeltetésüknek megfelelően a használati útmutató alapján kell igénybe venni. A mosógépeket csak bentlakók használhatják személyes dolgaik tisztítására. Barátok, ismerősök ruháinak mosása a kollégiumban tilos.
8. Elektronikus vagy elektromos berendezéseket (számítógépet, zenelejátszót) a szobákban csak a gondnok tudtával szabad üzemeltetni. A leltárjegyzék mellett ezeknek a tárgyaknak a jegyzékét is fel kell tüntetni az átadási lapon. Merülőforralót, villanyrezsót, villanymelegítőt, és más elektromos konyhai eszközt a szobában tilos használni.
9. Minden bentlakó személyesen felel az általa okozott anyagi kárért. Ha a személyi felelősséget nem lehet megállapítani, a szobaközösség téríti a kárt, ha pedig közösségi használatú bentlakási helyi­ségben esett kár, a folyosóközösség fizet. Ha a kollégium más, közösségi használatú helyiségében történt a bent­lakók által okozott káreset, a bentlakók teljes közössége fizet.
10. A hallgatók kötelesek minden olyan meghibásodást jelenteni, amely műszaki javítást igényel. A villany, víz, fűtési hálózat, konyhai eszközök, számítógéprendszer, minden nem személyes tulaj­don­ban lévő eszköz meghibásodását tilos egyénileg vagy házilag javítani, tilos magán­kez­de­mé­ny­e­zésre ajtó­zárat cserélni. A hibákat a recepciónál található javítási-könyvbe kell beírni, sürgősség esetén a gondnokot kell személyesen értesíteni.
11. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad, amennyiben valaki többszöri felszólításra sem tartja be ezt a szabályt, annak kollégiumi viszonyát a tanulmányi titkár felbontja.
12. A Kollégium területén szigorúan tilos az alkohol, vagy más káros hatású szer (pl. kábítószer, etnobotanikus szerek stb.) birtoklása, fogyasztása és ezzel való kereskedése. Amennyiben valakiről kiderül ezen törvény megszegése, annak kollégiumi viszonyát azonnal felbontják.
13. A Kollégium udvarán a diákok vagy hozzátartozóik csak engedéllyel parkolhatnak.
14. A más szobájából való javakat eltulajdonítása, más ételének bizonyítható elfogyasztása, a kollégium épületének nem rendeltetésszerű használata azonnali kizárással jár.