Pályázati felhívás a MOGYE doktoranduszainak támogatására


A pályázat célja: A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, az Erdélyi Református Egyházkerület megbízásából pályázati felhívást tesz közzé erdélyi felsőoktatásban doktoráló fiatalok számára. A pályázat célja olyan tehetséges hallgatók felkarolása, akik a 2017-es év felvételijén sikeresen teljesítettek, de a képzés ideje alatt tandíjköteles helyet foglaltak el. Így az ösztöndíj indíttatása az erdélyi magyar értelmiségnevelés és utánpótlás támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Olyan személyek, akik egyetemi tanulmányaikat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), Általános Orvosi Karának/Gyógyszerészeti Karának/Fogorvosi Karának magyar tagozatán fejezték be. A 2017-es évben, a MOGYE doktori iskolájában megtartott felvételi után foglalták el az aktív PhD hallgatói jogviszonyukat, tandíjköteles helyen.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról és azok tartalmáról, az azt kérelmezőkről, a megítélt támogatás összegéről szóló összes adatot a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumon keresztül az Erdélyi Református Egyházkerület kezeli.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma, a támogatás szakmai kerete:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás, tanulmányi évenként egyszeri banki utalás formájában.

A támogatás elemei:

a) PhD hallgatói ösztöndíj, melynek mértéke a MOGYE-n meghatározott tandíj összege. Jelen esetben 8000 lej/év, legtöbb négy éven keresztül. 

b) Tutor biztosítása a támogatás időszakára. A tutor, mentoráló munkájának feladata, hogy a támogatott hallgató munkáját segítse és ellenőrizze. Ezen személyt a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium nevezi meg a pályázati eredmény közzététele után.

c) A pályázaton ösztöndíjban részesíthetők száma legfeljebb 2 fő.

A pályázó sikeres felvételi esetén automatikusan elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, hogy a támogatás kiemelkedő lehetőséget és pozíciót biztosít a támogatott számára, ugyanakkor a mindenkori viselkedési és megjelenési elvárásoknak megfelel. Az pályázókat a beküldött iratcsomójuk alapján pontozzák. Ezen pontozási rendszert alább részletezzük.

 A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázati iratcsomót 2017. November 12-ig lehet leadni a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium irodavezetőjénél (akár digitális formában), irodaprogramban (cím: 540082, Marosvásárhely, Erdő utca 7b).

 A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell:

- személyi igazolvány másolat
- europass CV (tartalmazza a szakmai teljesítményeket, publikációkat, bemutatott dolgozatokat)
- igazolás, amely bizonyítja, hogy aktív PhD hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
- motivációs levél (legtöbb 1 oldal)
- kutatási terv  (legtöbb 1-2 oldal)
- beszkennelt bizonyítványok, amelyek pontértékűek
- a csatolt önértékelés kitöltött formában  (letölthető innen)

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
b) nem rendelkezik erdélyi állandó lakcímmel;
c) a részletes munkatervében/kutatási tervében leírtakat nem teljesíti;
d) tutorától az értékelést, a tanévi beszámolást határidőre nem kapja meg.

Időpontok, határidők, elbírálás:

A pályázatok beadási határideje: 2017. november 12., 15:00 óra.

A pályázatok feldolgozása és bírálata, továbbjutás esetén értesítés szóbeli meghallgatásról: beadást követő 2 hétben folyamatosan.

A nyertes pályázók értesítése és szerződéstervezet kiküldése emailben: a nyertesek listájának a Kollégiumi vezetőség által történő elfogadását követő 10 nap, de legkésőbb 2017. november 25-ig.

I. Az írásban benyújtott anyagokból az Erdélyi Református Egyházkerület megbízásából a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium által felkért ösztöndíj bizottság a következő elemeket pontozza: tudományos tevékenység, szakmai továbbképzések, civilszervezeti tevékenységek  (lásd a mellékelt pontrendszert).

II. A szóbeli meghallgatáson az ösztöndíj bizottsága következő elemeket kiemelten pontozza:

-  kutatási terv részletes bemutatása
- a szülőföldön végzett társadalmi, közösségépítő/fejlesztő munka bemutatása
(pontrendszer itt)

Az ösztöndíj bizottság értékeli a pályázatokat és a szóbeli eredményeket, majd javaslata alapján egyeztet a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium vezetőségével, illetve az Erdélyi Református Egyházkerülettel, majd a csatolt pontrendszernek megfelelően dönt a nyertes pályázókról.

A nyertes pályázókkal minden esetben támogatási szerződést kötünk, melynek melléklete a pályázó tutora által jóváhagyott, végleges részletes munkaterve/kutatási terve.