1.§
Általános rendelkezések
(1) Az Erdélyi Református Egyházkerület a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai számára, közösségi, kulturális, társadalmi, szociális és személyes fejlődésük, gazdagodásuk segítése érdekben, Orvosi és Egészségügyi Egyetemi Kollégiumot hoz létre, a Romániai Református Egyház Alkotmánya (2008) V. fejezetének 9. § 1/a. illetve 3. pontja értelmében. Az erre vonatkozó döntést az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a 67/2015. számú határozatában hozta meg.
(2) A Kollégium neve:
  • Magyarul: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium
  • Románul: Colegiul Universitar Medical – Gecse Dániel
  • Angolul: Gecse Dániel – Community College for Medical Students
(3) A Kollégium Székhelye: 540082 Marosvásárhely, Erdő utca 7b, Maros megye, Románia - 540082 Tîrgu Mures, str. Pădurii 7b, jud. Mureş, România
(4) Alapító és alapítói jogok gyakorlója: az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa
(5) Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Marosvásárhely, Padurii (Erdő) utca 14-15. szám alatt működő Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba (a továbbiakban: „Kollégium”) felvett hallgatóra ; a kollégiumi lelkész-igazgatóra, a tanulmányi igazgatóra, adminisztratív munkatársakra.
(6) A Kollégium az Erdélyi Református Egyházkerület mint alapító-fenntartó által létrehozott református szellemiségű tudományos intézmény és diákotthon, mely tagjainak szellemi irányításáról is gondoskodik, mégpedig a keresztyén erkölcs- és értékrend, valamint a református kollégiumi hagyományok szellemében.
(7) A Kollégiumot EREK Igazgatótanácsa alapítja és irányítja megbízottjain keresztül, belső egyházi intézmény, önálló jogi státusa nincsen
(9) E szabályzat értelmezésében:
a) kollégista: a junior és szenior kollégisták
b) junior kollégista: első-, másod- és harmadéves hallgató;
c) szenior kollégista: a negyed- ötöd- és hatodéves
d) bentlakó kollégista: az a kollégista, aki részére a Kollégium kollégiumi férőhelyet is biztosít;
e) bejáró (külsős) kollégista: az a kollégista, aki részére a Kollégium nem biztosít bentlakási lehetőséget, de a Kollégium szakköri munkájában, műhelygyakorlataiban kutató-, közösségi vagy szociális programjaiban önként részt vesz.
- A bentlakó és a bejáró kollégisták jogai és kötelezettségei- az értelmező rendelkezésben tett megkülönböztetést leszámítva- azonosak.

2.§
A Kollégium célja és feladatai
(1) A Kollégium célja, hogy a Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola nappali tagozatain tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók igényes szálláshelye és otthona, tehetséggondozó központja legyen, amely - a bentlakó hallgatók mellett - tágabb körben is igyekszik kielégíteni a református szellemiség iránt fogékony, azt vállaló marosvásárhelyi „akadémiai" ifjúság sajátos szellemi, spirituális, közösségi igényeit.
(2) A Kollégium önmagát Isten igéjével és a fennálló kánonjogi rendszabályokkal egybehangzóan kormányozza.
(3) A Kollégium az értékkonzervatív világszemlélet mentén szerveződő munka- és létközösség, amely egyéni, egyházi és nemzeti szinten helyes önismeretre kívánja nevelni tagjait; olyan önálló intézmény, ahol a diplomaszerzést célzó mindennapi szellemi tevékenység mellett teret kap a társas közösségi életszolgálat, a személyes elkötelezettség és a végső értékekre figyelő meggyőződés.
(4) A Kollégium szakkollégium, amely az itt lakóktól intenzív közösségi életet vár el, de amely segíti az ember személyes fejlődését is. Célja, hogy egyházunk és népünk számára egy olyan értelmiséget neveljen fel, amely kötődik egyházához, hagyományaihoz és szülőföldjéhez, s mindezek megtartásában aktív szerepet vállal.
(5) A fentiek alapján a Kollégium különös gondot fordít az értelmiségi képzésre, a hátrányos helyzetűek támogatására, az önálló konfliktus- és problémamegoldásra, az erkölcsös magatartásra nevelésre, a hallgatók közéleti, vezetői szerepvállalására.
(6) A Kollégium az (1)-(4) bekezdésben meghatározott célok érdekében lehetőség szerint otthont, megfelelő tanulási feltételeket teremt a kollégiumban lakó hallgatóknak, lehetőséget nyújt művelődésükhöz, testedzésükhöz és a szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Ápolja és fejleszti a kollégiumi diákhagyományokat. Figyelmet fordít a kiemelkedő képességű hallgatókra, azoknak ösztöndíjakat ajánlhat fel.

3.§
A Kollégium által nyújtott alapszolgáltatások
(1) A Kollégium az alábbi alapszolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik:
a). szobai berendezések használata (ágy, szekrény, asztal, szék)
b). hideg- és meleg víz szolgáltatása
c). fűtés szolgáltatása (fűtésidényben)
d). elektromos áram használata
e). az erre kijelölt közös használatú helyiségek kollégiumi célú használata
f). főzési lehetőség
g). hűtőszekrény használata
h). mosási lehetőség biztosítása
i). konténeres szemétszállítás
j). a kollégiumi informatikai terem szabályszerű használata
k). tanulószoba és kézikönyvtár használata

4.§
A Kollégium szervezete és irányítása
(1)
a). Kollégium fenntartói/alapítói feladatait és jogait az EREK Igazgatótanácsa gyakorolja és látja el. A Kollégium felügyelő testületét a Kuratórium látja el, tagjait az EREK Igazgatótanácsa nevezi ki.
(2) Kollégiumi Vezető Tanács
a). A Kollégium belső, operatív csoportja. Elnöke a kollégiumi lelkész-igazgató, tagjai a tanulmányi referens, valamint a kollégiumi gondnok.
b). A Kollégiumi Vezető Tanács minden hónapban kétszer az éppen folyó ügyekről, a diákok tanulmányi előmeneteléről valamint a Kollégium lelki életéről konzultatív tanácskozást tart.
c). A Kollégiumi Vezető Tanácskozásra szükség szerint a Senior-diák is behívható.
(3) A kollégiumi lelkész-igazgató
(4) A tanulmányi igazgató
(5) A kollégiumi gondnok (háznagy)
(6) Takarító személyzet
(7) Kollégiumi Diákönkormányzat
a). A Kollégium tagjai közül választott tanács, amelynek jogosítványa, hogy a mindennapi kollégiumi életet érintő kérdésekben javaslatot tegyen a Kollégiumi Vezető Tanácsnak.
b). A Diákönkormányzat tagjainak száma a bentlakó kollégiumi hallgatók számának 5%-a lehet (de nem kevesebb 6 személynél).
c). A Kollégiumi Diákönkormányzat tagjai mandátumukat a Kollégium tagjai köréből jelölési és választási eljárás útján nyerik, 1 tanévre.
d). A választási eljárás jelöléssel kezdődik. A Kollégium minden hallgatója jelölhető és minden tag jelölhet. A jelölés - nem uniformizált - jelölőlapon történik, amelyeket a folyosófelelősök vagy önkéntesek osztanak ki és gyűjtenek össze. A jelöléseket a Közgyűlés által kijelölt legalább háromtagú független számláló bizottság összesíti, és készíti el a tizenkét tagú jelöltlistát. A jelöltlistára az első tizenkét legtöbb jelölést kapó személy kerülhet fel abc sorrendben. A választásra a jelöltlista felállítása után kerül sor. A választásra két nap áll rendelkezésre, amikor meghatározott időszakban lehet szavazni. Szavazólapot mindenki aláírása ellenében kap. Minden lapra maximum hat nevet lehet felírni, ennél több név nem kerülhet a lapra, kevesebb igen. A szavazás lezárása után a szavazatokat a számláló bizottság értékeli. Megválasztottnak az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt tekinthető. Érvényes a választás, ha azon a szavazásra jogosultak több, mint 50%-a részt vett. (Ha a Diákönkormányzat tagjainak száma 5-nél több, akkor ez értelemszerűen módosul.) A választásnak minden új tanév első hónapjában meg kell történnie.
e). A megválasztott diákönkormányzati képviselők, maguk közül diákönkormányzati elnököt, azaz Senior-t választanak, aki szükség szerint a diákok közösségét képviseli a Kollégium Vezető Tanácsban.
e.1. A Senior tagja a Fegyelmi Bizottságnak. Akadályoztatása esetén írásban értesíti a Kollégiumi titkárságot az őt helyettesítő diákönkrományzati képviselő nevéről.
e.2. A Senior tisztségéből fakadóan képviseli a diákságot bel- és külföldön felkérés vagy meghívás alapján.
e.3. Az egyetemi tanév végén a Senior a háznaggyal (gondnokkal) együtt ellenőrzi a szobák tisztaságát és épségét, szükség szerint a gondnokkal egyetértésben javaslatot tesz a kaució visszatartására, az elhanyagolt vagy megrongált szobák ill. közösségi terek felújítására.

5.§
A Kollégium lakóinak joga és kötelességei
(1) A hallgató jogai:
a) joga van ahhoz, hogy a kollégiumi együttélésből eredő, szükségszerű kötöttségeken túl zavartalanul tanulhasson és élhessen,
b) részt vesz a kollégiumi testületek választásán, és maga is választható diákönkormányzati tisztségre,
c) igénybe veheti mindazon szolgáltatásokat és kedvezményeket, amelyeket a Kollégium nyújt tagjainak,
d) öntevékeny- önképző körök munkáját kezdeményezheti, szervezheti, illetve azoknak a tagja lehet,
e) joga van ahhoz, hogy a Kollégiumban vagy kollégiumi tagságával kapcsolatban elszenvedett sérelmeire megfelelő jogorvoslást kapjon.
(2) A hallgatók kötelességei:
a) megtartani a kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szabályait, valamint a tűzrendészeti, a munka- és balesetvédelmi, a közegészségügyi és más hatósági előírásokat,
b) rendszerességgel részt venni a Kollégium által szervezett közösségi alkalmakon, bibliaórákon, kirándulásokon valamint a szakkollégiumi képzéseken,
c) meghatározott határidőre befizetni a kollégiumi szolgáltatásokért megállapított térítési díjakat
d) a kollégiumi tárgyakat, berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azokat óvni
e) megtéríteni a Kollégium felszerelésében, berendezésében szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt
f) a Kollégium életében tevékenyen részt venni
g) önmagukat szakmailag és lelkileg-szellemileg állandóan továbbképezni
h) a keresztyén értékeket tiszteletben tartani és továbbadni
i) egymás kölcsönösen elfogadni, megbecsülni és támogatni
j) a Kollégium és a kollégiumi közösség jó hírnevének megoltalmazni és előremozdítani

6.§
Felvétel a Kollégiumba
(1) Kollégisták lehetnek a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola hallgatói.
(2) A Kollégiumba történő felvételről a Felvételi Bizottság dönt. A Felvételi Bizottságot a Kuratórium nevezi ki. A Kuratórium több Felvételi Bizottságot is létrehozhat, az ügyek számától függően.
(3) A Felvételi Bizottság a kérelmeket a szabályzat szempontjai szerint köteles elbírálni és a hallgató tanulmányi eredménye, szakmai teljesítménye, egyházi közösségben való részvétele, szociális rászorultsága, közéleti, kulturális tevékenysége alapján dönteni.
(4) A felvételi fényképes önéletrajz és motivációs levél alapján történik, azonban a Felvételi Bizottság a jelentkezőt szóban is meghallgathatja.
(5) A Felvételi Bizottság döntését három napon belül köteles meghozni és erről az érintettet határozattal tájékoztatni. A kérelmezőnek ez ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül a Kuratórium elnökségéhez lehet fellebbezést benyújtani.
(6) A másodfokon eljáró Kuratóriumi Elnökség a fellebbezőt köteles személyesen is meghallgatni és döntését 8 napon belül írásban közölni.
(7) A felvételi követelményekről a Kuratórium a felvételt megelőzően tájékoztatja a közvéleményt a rendelkezésre álló különböző médiában (egyházi és világi média, egyetemi gyülekezet, református és evangélikus gyülekezetek, egyetemi diákújságok, hirdetőtáblák, szórólapok, egyházi középiskolákba eljuttatott ismertetők, honlap).
(8) A felvételhez szükséges határozott kérelemhez csatolandó okmányok listáját a felvételi hirdetmény tartalmazza.
7.§
A kollégiumi státus megszüntetése
(1) A kollégiumi jogviszonyt a tanulmányi referens (titkár) a kiköltözésre vonatkozó 8 napos határidővel felmondhatja, ha a kollégista:
a) kevesebb, mint 25 kreditpontot teljesített egy félévben. E tekintetben, szintén ez az elv alkalmazandó az új tanévekben visszairatkozni kívánó hallgatók esetében is.
b) a Kollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja, vagy a kártérítési kötelezettsége elismerése után a megtérítést elmulasztja
c) a Kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban engedély nélkül átalakítást végez, és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza
d) magatartásával, viselkedésével szándékosan és folytatólagosan zavarja a Kollégium hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak tanulását, pihenését, vagy munkavégzését
e) a tűz-, munka- és balesetvédelmi vagy közegészségügyi előírásokat megszegi
f) a kollégiumi térítési díjat a befizetésre megállapított időpontig nem fizeti be, és az ezt követő felszólításnak 15 napon belül sem tesz eleget
g) nem kollégista személyt saját, vagy más férőhelyén illegálisan elhelyez
(2) Az írásbeli felmondó határozatnak tartalmaznia kell a címzett adatait (név, intézmény, kar, szak, évfolyam), a kollégiumi jogviszony keletkezésének keltét, a felmondás okát, a kiköltözésre vonatkozó felmondási időt, a határozat keltét, valamint a jogorvoslat lehetőségére és helyére vonatkozó információkat.
(3) A tanulmányi referens (titkár) felmondó határozatával szemben a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Kuratórium Elnökéhez.

8.§
Fegyelmi büntetések és rendelkezések
(1) A Kollégium rendjét és szabályait, a keresztyén értékrendet vétkesen megszegő hallgatóval szemben fegyelmi eljárást kell indítani. Fegyelmi eljárást kell indítani a kollégista ellen akkor is, ha bizonyított bűncselekményt követett el.
(2) A kollégista az alábbi fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) személyes megrovás,
b) szigorú nyilvános megrovás,
c) kizárás a Kollégiumból meghatározott időre,
d) végleges kizárás a Kollégiumból.
(3) A fegyelmi büntetés kiszabása során elsősorban a büntetés nevelő hatására kell figyelemmel lenni.
(4) Fegyelmi ügyekben első fokon a 3 tagú Fegyelmi Bizottság jogosult eljárni, amelynek tagjai: tanulmányi referens, igazgató és a Diákönkormányzat mindenkori vezetője.
(5) A kollégiumi fegyelmi eljárást a tanulmányi referens kezdeményezheti.
(6) A fegyelmi eljárás megindításának elrendelése az igazgató lelkész jogköre.
(7) A másodfokú fegyelmi szerv a Kuratórium Elnöke, akihez a fegyelmi határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet fellebbezni.

9.§
Kártérítési (anyagi) felelősség
(1) A hallgató a tanulmányai folytatásával összefüggésben a Kollégiumnak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
(2) A hallgatók által okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.
(3) A hallgató jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel - átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.

10.§
Kapcsolat más szervezetekkel
(1) A Kollégium gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére törekszik:
- a protestáns egyházakkal, közösségekkel
- azokkal a felsőoktatási intézményekkel, amelyekben tagjai alapképzésben részesülnek;
- a hazai középiskolákkal, melyekben leendő tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez;
- az ország többi értelmiségképző kollégiumával.
(2) A Kollégium örömmel biztosít helyet a protestáns szellemi műhelyek, egyesületek rendezvényeinek, konferenciáinak.
(3) A Kollégium a magyar protestáns történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve igyekszik kapcsolatba lépni hasonló szellemiségű külföldi intézményekkel.
(4) A Kollégium fontosnak tartja, hogy célkitűzéseiről, eredményeiről hitelesen és rendszeresen tájékoztassa a közvéleményt, mindent megtesz azért, hogy elérje és megszólítsa lehetséges anyagi, szellemi és erkölcsi támogatóit. E cél érdekében igyekszik felhasználni a sajtót, személyes kapcsolatait, saját kiadványait.

11.§
Záró rendelkezések
(1) A kollégiumi térítési díjakról, azok befizetéséről, illetve a visszatérítés rendjéről, valamint az informatikai és a nyomtatási-másolási rendszer igénybevételének feltételeiről külön szabályzat intézkedik.
(2) Az itt nem szabályozott kérdésekről a hatályos világi és egyházi jogszabályok az irányadóak.
(3) Jelen szabályzat 2015. október 1-én lép hatályba.